II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Składanie projektów

będzie dostępne: od 1 do 29 marca 2019

FORMULARZ

Pola oznaczone kolorem CZERWONYM MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE aby formularz został zapisany.

DANE PODSTAWOWE:

Proszę wpisać dane podstawowe określające Państwa projekt:

Tytuł powinien być jak najkrótszy i oryginalny, powinien symbolizować pomysł na projekt, ale nie powinien być jego opisem - maksymalnie 100 znaków minimum 3 znaki - to pole jest obowiązkowe.
Przoszę zaznaczyć właściwy rodzaj.

LOKALIZACJA PROJEKTU

Proszę podać zasięg projektu, ulicę, numer domu, itd... (maksymalnie 255 znaków)
Jeśli to możliwe proszę wskazać miejsce na mapie - kliknij myszką bezpośrednio w odpowiednie miejsce na mapie

KONTAKT DO PEŁNOMOCNIKA

Proszę podać dane adresowe do osoby odpowiedzialnej za projekt.

Proszę podać imię i nazwisko - pole obowiązkowe
Poroszę podać adres adres korespondencyjny - pole obowiązkowe
proszę wpisać e-mail do pełnomocnika
Proszę wpisać numer telefonu - pole obowiązkowe

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM POTRZEBY JEGO REALIZACJI

Należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji oraz komubędzie służył projekt, informacje zawarte w tej części zostaną opublikowane na potrzeby głosowania, opis powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków.

Pole obowiązkowe, maksymalnie 1000 znaków.

SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU BRUTTO

Proszę uwzględnić wszystkie możliwe składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty. Koszty te będą oceniane i weryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta (w razie potrzeby proszę rozszerzyć lub dołączyć w formie załącznika).

Proszę wpisać w pozycji koszt tylko cyfry (bez groszy) np: 1000, 5000, 10000

Proszę podać łączną kwotę w zł
(*.*)(max: 500000 KB)Do wniosku dołączam dodatkową kartę (dodatkowe karty) z szacunkowym kosztorysem

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

Można dodać dodatkowe załączniki w postaci zdjęcia, mapy, inne

(*.*)(max: 500000 KB)
(*.*)(max: 500000 KB)
(*.*)(max: 500000 KB)

WYKAZ OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH PROJEKT/AUTORZY PROJEKTU

Lista osób popierających wniosek – projekt mieszkańca w ramach budżetu obywatelskiego.

Lista poparcia do pobrania: FORMAT: PDF 86.20 [ KB ], FORMAT: DOC 53.00 [ KB ]

(*.*)(max: 500000 KB)
(*.*)(max: 500000 KB)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 6. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl.
 7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE