plik foto id: 1402000023

Budżet Obywatelski - Archiwum 2017

TBO/01/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 - PROJEKT ZWYCIĘSKI

II REJON - w ramach projektu aplikujemy do zrealizowania atrakcyjnego placu zabaw dostępnego dla wszystkich dzieci naszej dzielnicy w wieku od 6 do 12 lat. Głównymi beneficjentami projektu będą dzieci uczęszczające do grupy przedszkolnej i dzieci z klas I – III. Szkoła nie posiada boiska jak również żadnego miejsca na powietrzu, które by umożliwiało ćwiczenia i zabawy małym dzieciom. Większość urządzeń służących zabawie, które zostały opracowane według specjalistycznych norm i standardów, uwzględnia możliwości i potrzeby ruchowe dzieci w różnym wieku: od maluchów po dzieci w wieku szkolnym. Regularne ćwiczenie sprawności na takich sprzętach jak drabinki i pomysłowo zbudowane konstrukcje przestrzenne, jest zabawą szczególnie korzystną dla zdrowia. Place zabaw przynoszą dzieciom wiele radości i jest to jeden z ulubionych sposobów spędzania czasu. Dodatkowo wysiłek, śmiech i krzyk przyczyniają się do rozwoju układu oddechowego, zwiększenia pojemności płuc, dotlenienia organizmu, a przede wszystkim do zwiększenia jego wydolności. Bezpośredni kontakt umożliwia rywalizację i rozwój kreatywności, uczy współpracy i współzawodnictwa. Dziecko poznaje zasady współżycia w grupie oraz własne możliwości. W ten sposób buduje swoje relacje i odnajduje się w gronie rówieśników.

Szacunkowy koszt: 40 350.00 zł

TBO/02/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Przebudowa fragmentu drogi gminnej – ul. Smugowa w Tomaszowie Maz.

Projekt dotyczy przebudowy fragmentu ulicy Smugowej na w/w numerach działek, a koncentruje się na wykonaniu odpowiedniego dojazdu do nieruchomości wielorodzinnej (ul. Smugowa 13-23A), usług (budynek Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”) oraz zabudowań jednorodzinnych. Przedmiotem przebudowy jest odcinek drogi o długość ok. 85 m - wjazd od ulicy Smugowej (część asfaltowa), Planowanej szerokości drogi ok 4,5 mb, w tym nawierzchnia z płyt wielootworowych typu Yomb - 3,0 mb z przeznaczeniem na ruch drogowy oraz nawierzchnia z kostki brukowej - 1,5 mb z przeznaczeniem na ruch pieszy i także drogowy. Projekt będzie wymagał zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Planowana droga ma przede wszystkim poprawić warunki bezpieczeństwa mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Smugowej 13-23A, interesantów prowadzonych usług oraz właścicieli pozostałych nieruchomości. Jest to jedyna droga dojazdowa do w/w nieruchomości, a także jedyna droga nieutwardzona w obrębie całego osiedla. Droga w okresie jesienno-zimowym nie nadaje się do normalnego użytkowania związanego z jej przeznaczeniem (błoto, koleiny, wyboje itp.). Obecny stan wskazanego odcinka drogi stwarza realne niebezpieczeństwo dla jego użytkowników: kierujących pojazdami oraz dla rowerzystów i pieszych. Liczne uszkodzenia powierzchni drogi mogą powodować uszkodzenia pojazdów, a taki stan rzeczy może być przyczyną do ubiegania się użytkowników drogi o odszkodowanie za te uszkodzenia. Z kolei w okresie letnim w okresach suchych droga stwarza kolejny problem tj. znaczne zapylenie okolicy i dyskomfort użytkowania drogi wraz realnymi kosztami mieszkańców poniesionymi w związku z koniecznością cyklicznego odnawianie zabrudzonych elewacji budynków oraz częstym myciem okien. Wykonanie tego projektu podniesie estetykę miasta w tej części dzielnicy oraz zapewni bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców i kierowców użytkujących drogę. Dotychczasowe doraźne próby wyrównanie i utwardzenie drogi tłuczniem ze środków budżetowych miasta nie przynoszą zamierzonych efektów, były one bardzo krótkotrwałe. W trosce o trwałą poprawę warunków użytkowania mieszkańcom nieruchomości przy ul. Smugowej 13-23A, użytkownikom pozostałych nieruchomościach przyległych do wskazanej drogi oraz służbom miejskim niniejszy wniosek jest bezdyskusyjnie zasadny.

Szacunkowy koszt: 45 558.00 zł

TBO/03/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ul. Polnej 27A oraz modernizacja ulicy przed blokiem

Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości życia zmotoryzowanych mieszkańców bloku, jak i ułatwienie funkcjonowania pieszych oraz służb miejskich. Niejednokrotnie źle zaparkowane pojazdy uniemożliwiają przejazd, a zdeformowana ulica w czasie odwilży i dni deszczowych uniemożliwia przejście na jej drugą stronę.

Szacunkowy koszt: 145 325.00 zł

TBO/04/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Naprawa (remont) kostką brukową nawierzchni 2 ulic na osiedlu "Piaskowa"

Utwardzenie ma dotyczyć dwóch ulic bocznych (między ul. Wysoką i Piaskową), które w koncepcji przy projektowaniu nie zostały uwzględnione do utwardzenia nawierzchnią bitumiczną (ze względu na szerokość). Utwardzenie należy wykonać, kostką brukową z podłożem utwardzającym. Należy uwzględnić obrzeża lub profilowanie nawierzchni na brzegach poprzez sposób ułożenia kostki w celu odprowadzenia wody ul. Piaskowej. Odprowadzenie jest możliwe ze względu na profil terenu (spadek w kierunku Piaskowej) jak i to, że ul. Piaskowa jest zaprojektowana wraz z kanalizacją deszczową w celu odprowadzania nadmiaru wody opadowej.

Szacunkowy koszt: 150 000.00 zł

TBO/05/2017

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Kąpielisko "Bajorka-Kaczka" wraz z wyposażeniem przeznaczonym do celów rekreacyjnych dla mieszkańców Tomaszowa

Miejsce to ma służyć mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego w celach rekreacyjnych na obrzeżach miasta, blisko lasu. W miejscu tym istnieje zbiornik wodny. teren działki nie jest terenem zalewowym. obiekty proponowane do ustawienia na tej działce mieszczą się w ramach określenia - elementy małej architektury. Miejsce to po realizacji będzie bardzo dobrze spełniało swoje zadanie (wypoczynek i rekreacja) dla mieszkańców Tomaszowa - w ciszy i daleko od miejskiego zgiełku.

Szacunkowy koszt: 251 300.00 zł

TBO/06/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa 14 miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ul. Polnej 25A

Projekt powstał w odpowiedzi na pojawiający się od wielu lat problem z miejscami parkingowymi przy ul. Polnej. Osiedle powstało w latach 50-tych, kiedy to liczba samochodów była bardzo mała. Dziś samochody zaparkowane na terenach pasa zieleni, czyli w miejscach niedozwolonych i nieprzeznaczonych do tego celu. Dzięki utworzeniu miejsc parkingowych poprawi się bezpieczeństwo oraz zostanie usprawniony ruch na drogach osiedlowych, które obecnie zastawione są samochodami. wpłynie to także na estetykę osiedla i sprawi, że nasze miejsce zamieszkania stanie się bardziej spokojne i przyjazne.

Szacunkowy koszt: 140 000.00 zł

TBO/07/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Miejsce rekreacji wypoczynkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Maz. - PROJEKT ZWYCIĘSKI

IV REJON - projekt obejmuje stworzenie siłowni zewnętrznej, w skład której wejdą urządzenia dwustanowiskowe do ćwiczeń na powietrzu na terenie zielonym przy boisku szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Teren jest ogrodzony, wyrównany, obsiany trawą. Dodatkowo na terenie siłowni zostaną zamontowane: betonowy stolik rekreacyjny do gry w szachy i chińczyka, betonowy stół do gry w ping-ponga, ławki stojaki na rowery i kosze na śmieci. Teren pod urządzenia siłowni zewnętrznej zostanie utwardzony kostką brukową. wykonane zostaną również nasadzenia krzewów i bylin ozdobnych. Siłownia będzie ogólnodostępna dla mieszkańców i monitorowana całodobowo. Za stworzeniem siłowni zewnętrznej przemawia fakt, że każdy bez względu na wiek i zamożność powinien mieć możliwość prowadzenia prowadzenia aktywnego trybu życia. Sport jest również jednym z elementów integrujących społeczność lokalną skupioną przy naszej szkole. Klub seniorów zlokalizowany w naszej placówce działa na rzecz aktywności fizycznej, która jest sposobem na dbanie o kondycję fizyczną, eliminowanie wielu chorób, zapobieganie patologiom społecznym spowodowanym brakiem dostępu do atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Dzięki stworzeniu siłowni zewnętrznej na terenie naszej placówki możliwość ćwiczenia będzie w zasięgu wielu ludzi, którzy obecnie chętnie korzystają z boiska szkolnego. Urządzenia tego typu dają możliwość udziału w zajęciach ruchowych nie tylko Klubu Seniora "Słoneczna Jedynka", czy młodzieży szkolnej, ale wszystkim okolicznym mieszkańcom, którzy cenią aktywny styl życia i dbają o swoje zdrowie.

Szacunkowy koszt: 57 990.00 zł

TBO/08/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia przy ulicy Torowej

Projekt niniejszy obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Torowej między posesjami 74, 73/77, 56a, 54a, 53, 48, 50a, 50b, 50c, 50e, 50f w Tomaszów Mazowieckim, tj około 600m czyli około 20 lamp (zasilanie z najbliższego transformatora przy ulicy Podoba 7). W ostatnich latach osiedle bardzo się rozrosło a oświetlenie uliczne pozostaje nierozwiązaną kwestią. Zamontowanie lamp zapewni poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców oraz ruchu pieszych (spacerowiczów jak i biegających) a także rowerzystów zmierzających do Spały.

Szacunkowy koszt: 71 200.00 zł

TBO/09/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49 - PROJEKT ZWYCIĘSKI

III REJON - odpowiadając na sugestie i oczekiwania mieszkańców wnioskujemy o ujęcie w budżecie obywatelskim na rok 2017 budowę parkingu. Celowość podjęcia tej inwestycji wyrażali mieszkańcy. Brak miejsc parkingowych powoduje, że mieszkańcy jak i osoby przyjezdne parkują wzdłuż bloku mieszkalnego, uniemożliwiając tym samym dojazd służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej). Gęsta zabudowa blokami mieszkalnymi, powoduje, że liczba ogólnodostępnych miejsc parkingowych jest nieadekwatna do ilości mieszkańców. Właściciele samochodów parkują swoje samochody w miejscach niedozwolonych. Wybudowanie 35 miejsc parkingowych spowoduje poprawienie jakości funkcjonowania mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa.

Szacunkowy koszt: 150 000.00 zł

TBO/10/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Utwardzenie płytami typu jomb odcinka ulicy Torowej w Tomaszowie

Założeniem projektu jest kontynuowanie utwardzenia ulicy Torowej płytami betonowymi na odcinku 388 mb i o szerokości 4 mb, mając na uwadze rozwój tej części Tomaszowa, polepszenie bezpieczeństwa i warunków bytowych osób mieszkających przy ul. Torowej. Obecnie ten odcinek ulicy Torowej jest piaszczysty i nie nadaje się do użytkowania. Tymczasem korzystają z niego zarówno piesi, zmotoryzowani, jak i rowerzyści. Poza mieszkańcami tej ulicy i dzielnicy, często z tego odcinka korzystają także turyści, którzy na rowerach zwiedzają malownicze okolice dorzecza Pilicy i chcą dojechać do Ciebłowic czy Spały. Wyłożenie ulicy płytami na pewno poprawi komfort mieszkania w tej dzielnicy, gdzie powstaje coraz więcej nowych domów. Planowane utwardzenie ma przebiegać na odcinku od skrzyżowania ul. Torowej (nr 38) z ul. Podoba w kierunku wiaduktu - do ul. Torowej nr 20.

Szacunkowy koszt: 140 000.00 zł

TBO/11/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Plac zabaw z elementami małej architektury

Plac zabaw z elementami małej architektury – zielona enklawa. Nieciekawy teren naszej dzielnicy pragniemy zmienić w miejsce odpowiadające potrzebom mieszkańców i przekształcić je w miejsce odpoczynku dorosłych i plac zabaw dla dzieci, wkomponowane w zwartą zabudowę domków jednorodzinnych. Zainstalowane przyrządy placu zabaw a także elementy małej architektury, zapewnią wypoczynek, rekreacje oraz sprawią wiele radości lokalnej społeczności.Celem projektu jest symboliczne zrewitalizowanie zapomnianej części Tomaszowa Mazowieckiego na której odcisnął swoje piętno Zakład „WISTOM”. Z uwagi na charakter działki (dużo zieleni) a także ciekawa do zagospodarowania skarpa, przeważająca większość elementów wyposażenia powinna być wykonana z drewna

Szacunkowy koszt: 138 000.00 zł

TBO/12/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Przebudowa drogi ul. Torowej w Tomaszowie Maz.

Przebudowa drogi będzie służyć mieszkańcom dzielnicy oraz przejeżdżającym użytkownikom drogi z innych dzielnic do Spały oraz innych miejscowości. Będzie to kontynuacja budowy już rozpoczętej drogi. W ramach wskazanej kwoty będzie można utwardzić ul. Torową na długość ok. 220 mb przy szerokości drogi 4 mb.

Szacunkowy koszt: 79 200.00 zł

TBO/13/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

„Maluszkowo” - Plac Zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Plac zabaw z elementami małej architektury „Maluszkowo” – niezagospodarowany teren przy budynku Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, pragniemy zmienić we wspaniały plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat, czyli teren wspólnych ćwiczeń i gier dzieci i ich rodziców. Dzieci zdobywają pierwsze sprawności, kształtujące możliwości fizyczne i tam nawiązują się pierwsze przyjaźnie. Zainstalowane przyrządy a także elementy małej architektury, zapewnią wypoczynek i świetną zabawę na świeżym powietrzu całym rodzinom. Nie ma w pobliżu placu zabaw dostosowanego i zapewniającego bezpieczeństwo dzieciom w/w wieku. Jest to część miasta, gdzie taki plac zabaw byłby jedynym miejscem do kreatywnej i bezpiecznej zabawy. Wszyscy wiemy, że tego co w życiu najważniejsze uczymy się w przedszkolu, tak więc dajmy naszym najmłodszym podopiecznym taką szansę.

Szacunkowy koszt: 138 500.00 zł

TBO/14/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 8

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw o trzy elementy (przeplotnia, huśtawka, sklepik z tablicą) oraz budowę minisiłowni (,Motyl', Narciarz, Wyciskanie leżąc). Plac zabaw i minisiłownia zewnętrzna zlokalizowane przy Zespole Szkół nr 8 będą służyć wszystkim zainteresowanym mieszkańcom okolicy.

Szacunkowy koszt: 52 047.00 zł

TBO/15/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa otwartego dla mieszkańców placu zabaw w Przedszkolu nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5

Przedszkole nr 8 nie posiada placu zabaw. Urządzenia, z których korzystały do tej pory dzieci musiały zostać zlikwidowane – nie spełniały norm bezpieczeństwa. Budowa nowego placu zabaw zapewni dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego, promocję zdrowego stylu życia, atrakcyjny sposób spędzania czasu na powietrzu, szeroko pojętą integrację. Wszystkie elementy nowopowstałego placu zabaw będą posiadały atesty bezpieczeństwa, będą dostosowane do wieku przedszkolnego. Barwne, przyjazne w kształtach, trwałe - wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na warunki atmosferyczne, bezpieczne elementy placu zabaw stanowić będą wspaniałą atrakcję dla każdego małego odkrywcy. W skład projektu wejdą: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i drabinkami, domek edukacyjny, karuzele tarczowe, huśtawki: pojedyncze, równoważne oraz wieloosobowe typu „kosz”. Dodatkowo zostaną zamontowane ławki i kosze na śmieci. Dzięki budowie nowego placu zabaw placówka stanie się atrakcyjna, przez to konkurencyjna dla innych (w tym niepublicznych) w mieście.

Szacunkowy koszt: 75 000.00 zł

TBO/16/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Plac zabaw dla dzieci przy ul. Bema

BARDZO ZALEŻY NAM MIESZKAŃCOM ULIC: BEMA, PRZEMYSŁOWEJ, DYWANOWEJ, FABRYCZNEJ, HALLERA I WSZYSTKICH W OKOLICY, ABY POWSTAŁ W NASZYM POBLIŻU PLAC ZABAW PRZYJAZNY DZIECIOM. PRAGNIEMY BY POBUDZAŁ ON WYOBRAŹNIĘ DZIECI, ICH ROZWÓJ FIZYCZNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM CHCEMY STWORZYĆ IM BEZPIECZNE MIEJSCE DO ZABAWY, KTÓREGO W NASZEJ BLISKIEJ OKOLICY NIE MA.LOKALIZACJA OBIEKTU PRZEWIDZIANA JEST W NAJLEPSZYM MOZLIWYM MIEJSCU, GDYŻ W POBLIŻU ZNAJDUJE SIĘ WIELE RODZIN Z DZIEĆMI. IDEALNYM MIEJSCEM JEST TEZ PLAC PRZED LASEM PRZY ROGU ULIC BEMA I FABRYCZNEJ, GDZIE DZIECI NA WLASNĄ RĘKĘ NA POLANIE ZAWIESIŁY SOBIE KOSZ DO GRANIA W PIŁKĘ. JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE POWSTANIE TAKIEGO PLACU ZABAW BĘDZIE ALTERNATYWĄ DLA DZIECI, KTÓRYCH RODZICÓW NIE STAĆ NA WYJAZDY I IINEGO RODZAJU ROZRYWKĘ I SĄ ZMUSZONE SPĘDZAC CZAS WOLNY PRZED DOMEM.

TBO/17/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej - PROJEKT ZWYCIĘSKI

IV REJON - przedmiotowy projekt dotyczy powstania placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat, które przebywają w przedszkolu, jak również są uczniami klas I-III Szkoły Podstawowej nr 14. Zaplanowano w nim elementy placu zabaw dla dzieci oraz elementy siłowni zewnętrznej, adresowanej do rodziców towarzyszących dzieciom w czasie zabaw. Na terenie osiedla nie ma placu zabaw dla dzieci, a większość mieszkańców stanowią młode rodziny z małymi dziećmi, dla których plac zabaw będzie udostępniany w godzinach popołudniowych. Osiedle nie posiada żadnego miejsca do spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Przedmiotowy plac zabaw będzie spełniał wiele ważnych funkcji: sprawi dzieciom dużo radości, stworzy okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii, zachęci do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego i mięśni, stworzy okazję do treningu umiejętności społecznych - dzieci rozwiną zdolność współpracy, współzawodnictwa, kreatywność, będą się uczyć funkcjonowania w grupie rówieśników.a także nawiązywać relacji przy okazji doświadczą wielu uczuć nie tylko pozytywnych ale też negatywnych. Ruch na świeżym powietrzu, wśród zieleni i kolorowych elementów placu zabaw będzie sprzyjał pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju. Dzieci nauczą się kontrolować własne ciało, poćwiczą równowagę i koordynację wzrokowo-słuchową. Miejsce to stworzy warunki do integracji społecznej, jak również integracji dzieci pełno i niepełnosprawnych. elementy siłowni zewnętrznej wpłyną pozytywnie na zdrowie i samopoczucie rodziców. Zachęca rodziców do spędzania wspólnego czasu z własnymi dziećmi, u dzieci zaś wzbudzą świadomość bezpieczeństwa i zadowolenia z zabawy z rodzicami, fakt możliwości obserwowania swoich rodziców podczas ćwiczeń również zachęci dzieci do działania, zabawy i aktywności fizycznej na powietrzu, przez co będzie kształtował się u nich model zdrowego trybu życia. Elementy siłowni dla dorosłych wzmocnią kondycję fizyczną i koordynację, poprawią nastrój, wyciszą wewnętrznie poprzez naturalne otoczenie, ułatwią nawiązywanie i utrwalanie kontaktów międzyludzkich, sąsiedzkich. Niewątpliwie największym atutem będzie dostępność urządzeń dla każdego mieszkańca (dzieci i ich rodziców, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych i ludzi z niskimi dochodami, co staje się ważnym atutem szczególnie dla emerytów i rencistów). W projekcie uwzględniona została kamera, która zwiększy bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placu, jak również pozwoli dokumentować i eliminować przejawy wandalizmu.

Szacunkowy koszt: 122 498.00 zł

TBO/18/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Kanalizacja deszczowa dla ulicy Wilczej

Wnosimy o wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Wilczej.Jest to najważniejsza i najpilniejsza potrzeba w dzielnicy Białobrzegi. Na ulicy Wilczej znajduje się ośrodek zdrowia. Zbierająca się po każdym deszczu woda uniemożliwia chorym dojście do przychodni, dojście do szkoły, sklepu, przedszkola. Woda zalewa prywatne posesje siejąc zniszczenia. Ulica ta jest potrzebna mieszkańcom całej dzielnicy i okolicznych miejscowości korzystających z usług przychodni. Wilcza to centrum naszej dzielnicy porównywalna do Placu Kościuszki. Inicjatywę tę popiera bardzo wiele osób co przedstawiają załączone fotografie. Wykonanie projektu jest pierwszym krokiem do kompleksowego rozwiązania problemu. Jeżeli projekt zostanie wykonany szybciej będzie można przystąpić do jego realizacji. Kanalizacja deszczowa ułatwi życie wielu osób. Jest to inicjatywa słuszna społecznie. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie.

Szacunkowy koszt: 80 000.00 zł

TBO/19/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Maz. ul Farbiarska 51/57

Przedszkole nr 11 mieści się w dużym, funkcjonalnym budynku, który jest po generalnym remoncie i posiada piękne, duże sale dla dzieci oraz nowoczesne wyposażenie, dostosowane do potrzeb przebywających w nim wychowanków. Do tego, aby spełniało ono w większym jeszcze stopniu swoje zadania, brakuje placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Na terenie placówki znajduje się duży ogród, o powierzchni ok.1 200 m² który tylko w części jest zagospodarowany urządzeniami do zabawy dla dzieci. Są one w dużej mierze już zniszczone, ich ilość jest niewystarczająca dla liczby dzieci, które uczęszczają do przedszkola. Od września 2016 do przedszkola będzie uczęszczało 124 dzieci. Realizacja projektu umożliwi maluchom atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu na powietrzu podczas pobytu w przedszkolu, wpłynie pozytywnie na ich rozwój sprawności i koordynacji ruchowej oraz sprawi, że zabawy na powietrzu będą stanowiły dużą atrakcję.Plac zabaw stanowić będzie miejsce bezpiecznego, przyjaznego i atrakcyjnego spędzania czasu dla dzieci. Będzie znajdował się na terenie ogrodzonym. Elementy wyposażenia placu zabaw będą atestowane, dostosowane rozmiarem do wieku przedszkolnego, zapewniające bezpieczeństwo i funkcjonalność, wykonane z wysokiej jakości, wytrzymałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. W skład projektu wejdą: zestaw zabawowy, dwie podwójne huśtawki, dwie huśtawki ważki, cztery bujaki sprężynowe, cztery ścianki funkcyjne, karuzela tarczowa, tablica do malowania, piaskownica z pokrywą. Dodatkowo zostaną zamontowane 4 ławki i kosz na śmieci. Podłoże pod urządzeniami zostanie wyłożone bezpieczną nawierzchnią, amortyzującą upadki i urazy dzieci, zwiększającą funkcjonalność i bezpieczeństwo placu zabaw. Projekt zakłada ogólną dostępność w użytkowaniu przez innych mieszkańców.

Szacunkowy koszt: 150 000.00 zł

TBO/20/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 19

Przedszkole nr 19 nie posiada placu zabaw. Posiada teren zielony na ten cel o pow. 180 m2. Projekt ma służyć dzieciom do aktywnego spędzania czasu podczas pobytu w przedszkolu. Wszystkie elementy powinny być atestowane, dostosowane do wieku przedszkolnego. Wykonane z metalu, kolorowe będą atrakcją dla dzieci. W skład projektu wejdą: zestaw zabawowy, 2 podwójne huśtawki, huśtawka wagowa i huśtawka równoważnia, bujak sprężynowy, równoważnia, karuzela tarczowa. Dodatkowo zostaną zamontowane ławki i kosze na śmieci.Uzasadnienie potrzeby projektu: Obecnie dzieci mogą korzystać tylko z piaskownicy, nie mają innych sprzętów do zabaw. Realizacja projektu pozwoli na właściwy rozwój ruchowy dzieci i uatrakcyjni zabawy na powietrzu. Plac zabaw stanowić będzie miejsce bezpiecznego i przyjemnego spędzania czasu, będzie to miejsce zamknięte, nie narażone na dewastację. Elementy wykonane z drewna pozwolą na konserwację nawet po upływie gwarancji.

Szacunkowy koszt: 44 931.00 zł

TBO/21/2017

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Kompleksowa koncepcja ścieżek rowerowych dla Tomaszowa Mazowieckiego

Projekt poprawi bezpieczeństwo rowerzystów z Osiedla Obrońców Tomaszowa z 1939 roku i innych osiedli w kierunku Spały oraz Grot Nagórzyckich.

Szacunkowy koszt: 210 000.00 zł

TBO/22/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa parkingu przy ulicach Boh.14-tej Brygady i Armii Krajowej

Parking powstałby między ulicami Mościckiego, Boh.14-brygady i Armii Krajowej. Planowanych jest 12 miejsc parkingowych w zatoczce wzdłuż ulicy Boh.14-tej Brygady - wymiary 30 m x 5 m i 28 miejsc, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, na znajdującym się obok trawniku - wymiary 40 m x 5 m i 35 m x 5 m. Budowa wymagałaby wycięcia 5 drzew i 1 krzewu. Parking zostałaby wyłożony kostką, posiadałby ograniczniki parkowania i podłączony byłby do kanalizacjideszczowej. Stworzenie w tej okolicy nowych miejsc parkingowych jest konieczne, bo samochodów ciągleprzybywa. Inwestycja ta służyłaby uczniom I Liceum Ogólnokształcącego, mieszkańcom 7 bloków przy ul. Małkowskich i 2 bloków przy ul. Armii Krajowej, pracownikom i petentom ZUS-u, uczestnikom imprez masowych w parku „Solidarności”, a nawet pracownikom Urzędu Miasta,bo to przecież blisko.

Szacunkowy koszt: 147 225.00 zł

TBO/23/2017

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego na setną rocznicę odzyskania Niepodległości

Projekt ma przedstawiać wizerunek marszałka Piłsudskiego. Pomnik ma być usytuowany przy Urzędzie Miasta i ma stanowić nieodzowny element miasta. Ma to być projekt służący na potrzeby patriotyczno-rocznicowe.

Szacunkowy koszt: 400 000.00 zł

TBO/24/2017

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Tor rowerowy pumptruck BAŚNIOWA - rozbudowa tomaszowskiego parku sportowo - rekreacyjnego

Projekt zakłada budowę zapętlonego asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack idealnego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów ale również do mniej lub bardziej profesjonalnego treningu dla dorosłych amatorów oraz zaawansowanych rowerzystów. Plac nie będzie ogrodzony i dostęp do niego będzie otwarty.Zapętlony tor składał się będzie z serii odpowiednio rozmieszczonych niewielkich "górek", dodatkowo z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami z bandami. Trening na takim torze polega na odpowiednim wykorzystaniu balansu ciała i wykonywaniu intuicyjnych, skoordynowanych ruchów “góra– dół” (tzw. pompowania), dzięki którym poruszanie się po torze może odbywać się bez pedałowania. Trening na takim torze uczy płynnej jazdy i przyspieszania, bez konieczności pedałowania, szlifuje technikę wchodzenia w bandy bez zwalniania oraz wyrabia ważne nawyki rowerowe jak umiejętność wybierania szybkich linii przejazdu, a także praca tułowia i kończyn górnych i dolnych.Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy tor jest przejezdny na zróżnicowanych prędkościach zarówno dla małych rowerków dziecięcych jak i dużych rowerów górskich. Niemal każdy zatem będzie mógł korzystać z Pumptrack’a. Dzieci będą się na nim świetnie bawić, początkujący powoli i spokojnie przejeżdżać tor, wprawni rowerzyści rywalizować między sobą, a najlepsi jeździć na jednym kole. Chociaż tor typu Pumptrack jest torem typowo rowerowym to nic nie stoi na przeszkodzie aby korzystali z niego również użytkownicy hulajnóg, deskorolek czy rolekW przyszłości warto zaplanować montaż oświetlenia na całym terenie parku sportowego BAŚNIOWA (pumptrack, snowpark, street workout park) oraz montaż ławek, koszy na śmieci i zadbać o tamtejszą zieleń.

Szacunkowy koszt: 400 000.00 zł

TBO/25/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna - PROJEKT ZWYCIĘSKI

II REJON - teren z urządzeniami do rekreacji przeznaczony dla szerokiej liczby odbiorców: od małego do starszego, a także dla wyczynowego uprawiania sportu. Na osiedlu byłoby to jedyne miejsce sportowo-rekreacyjne.

Szacunkowy koszt: 100 000.00 zł

TBO/26/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Rewitalizacja Parku "MICHAŁÓWEK" - PROJEKT ZWYCIĘSKI

I REJON - ideą projektu jest odnowienie zaniedbanego, nieużytkowanego terenu miejskiego i stworzenie w nim bezpiecznego miejsca relaksu dla mieszkańców i użytkowników dzielnicy Michałówek. Przyjęto następujące etapy realizacji projektu: 1.Przygotowanie projektu zagospodarowania małej architektury.2. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz stojaków rowerowych.3.Pielęgnacja drzew w celu zniwelowania zagrożenia odłamaniem i poprawieniem estetyki parku.4. Remont głównej alejki i wykonanie schodów z palisady betonowej z poręczą stalową.Projekt przewiduje kilka etapów realizacji. W pierwszym etapie konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie terenu w porozumieniu z mieszkańcami dzielnicy Michałówek. Na tym etapie przewiduje się również współpracę z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Grota” w celu pomocy i rozszerzenia w przyszłości projektu o zamontowanie placu zabaw dla dzieci. W tej części miasta nie ma żadnego miejsca rekreacyjnego, dzieci bawią się na ulicy, dorośli siedzą w domach lub na ławkach przed blokami. Skwer przy ul. Wrzosowej to obecnie zaniedbana przestrzeń publiczna. Gęsto rosnące drzewa są siedliskiem ptaków, które bardzo zanieczyszczają cały skwer i stojące w nim ławki.

Szacunkowy koszt: 150 000.00 zł

TBO/27/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Piaszczysta wyspa w Parku Niebrowskim

Plaża miejska, miejsce wypoczynku i spotkań, z boiskiem do siatkówki plażowej. Projekt przewiduje realizację kolejnego etapu zagospodarowania Parku Niebrowskiego, jako miejsca wypoczynku czynnego i biernego. Przestrzeń plażowa może jednocześnie spełniać rolę naturalnego placu zabaw. Wielofunkcyjna altana może służyć piknikom, schronieniu w czasie upału i opadów, a także uzupełniać funkcję planowanych tarasów przy pracowniach artystycznych O.K. TKACZ. Projektowana przestrzeń składa się z płaszczyzn wypełnionych piaskiem plażowym, boiska do siatkówki plażowej z demontowalnym wyposażeniem do tej dyscypliny sportowej, 3 żagli przeciwsłonecznych/przeciwdeszczowych i altany piknikowej. Mieszkańcy Niebrowa zgłaszali potrzebę tworzenia infrastruktury sportowej, szczególnie boiska do siatkówki, podkreślając dokonania położonej w obszarze Parku Niebrowskiego szkoły, której absolwenci osiągają doskonałe wyniki w tej dyscyplinie. Z uwagi na zgłoszenie na tym obszarze trzech projektów zawierających zbliżony zakres działań, podjęto negocjacje z pełnomocnikami projektów, dzięki czemu niniejszy projekt został wzbogacony o elementy zawarte we wnioskach TBO/29/2016 i TBO/34/2016. W związku z powyższym zakłada się dodatkowo montaż zestawu do ćwiczeń na drążkach tzw. stacji Street Workout oraz wprowadzenie elementów małej architektury, która pozwoli na uzupełnienie oferty wypoczynkowej.

Szacunkowy koszt: 77 000.00 zł

TBO/28/2017

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim

Udzielenie pomocy schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kępa 3 w Tomaszowie Mazowieckim: wyposażenie gabinetu weterynaryjnego w lodówkę do przechowywania medykamentów, autoklaw, sterylizator, stoły zabiegowe, analizator biochemiczny wraz z osprzętowaniem, zakup elektronicznych identyfikatorów do znakowania zwierząt i czytników służących do ich odczytywania, zakup kojców dla zwierząt, bud, koszy dla kotów, klatek, transporterów dla zwierząt, wyposażenie schroniska w niezbędne akcesoria t.j. chwytaki, nosze, parnik węglowy, zamrażarki na żywność dla zwierząt, zagospodarowanie wolnej przestrzeni w schronisku i przeznaczenie jej na wybieg dla psów oraz miejsca bytowania zwierząt, zakup samochodu i przystosowanie go do przewozu zwierząt, remont budynku, w którym znajdują się boksy szpitala dla zwierząt, gabinet weterynaryjny oraz pomieszczenia socjalno-biurowe)

Szacunkowy koszt: 185 000.00 zł

TBO/29/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Budowa stacji do Street Workout na osiedlu Niebrów

Celem projektu jest budowa stacji do street workoutu, na której będzie można ćwiczyć różnego rodzaju podciąganie na drążku, dipy na poręczach i na drążku, ćwiczenia statyczne oraz dynamiczne. Cała stacja osadzona będzie na podłożu ziemnym. Miejsce tego typu jest odpowiednie dla treningu osób w różnym grupach wiekowych, zarówno kobiet i mężczyzn. W Tomaszowie Mazowieckim brakuje takiego miejsca do ćwiczeń, a tego typu aktywność fizyczna zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju, gdyż oprócz siły kształtuje również zwinność, równowagę i koordynację.

Szacunkowy koszt: 31 500.00 zł

TBO/30/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Park rozrywki i wypoczynku Zawadzka

Zawadzka to bardzo ruchliwa ulica z bardzo wąskimi chodnikami (na wielu odcinkach pozbawiona w ogólne chodników), zabudowana domami po obydwu stronach jezdni. Dzieci i młodzież mają do zabawy i wypoczynku tylko własne podwórka, co ogranicza im kontakt z rówieśnikami. Stworzenie takiego parku z pewnością wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność oraz integracje młodzieży i dorosłych.Projekt polega na:- uporządkowaniu terenu (wycięcie krzaków, wyrównanie i utwardzenie terenu pod plac zabaw i rekreacji, założenie trawnika),- wyposażenie terenu w przyrządy do zabawy dla dzieci, siłownię, kosz do koszykówki, mini rampy do jazdy na deskorolkach, stół do tenisa stołowego outdoor, ławki parkowe z oparciem.Projekt będzie służył dzieciom, młodzieży

Szacunkowy koszt: 80 000.00 zł

TBO/31/2017

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Tomaszowska wypożyczalnia rowerów miejskich

Projekt zakłada budowę sieci bezobsługowych wypożyczalni rowerów na terenie Tomaszowa mazowieckiego. Sieci rowerów miejskich nie tylko zmniejszają ilość samochodów na drogach ale również wpływają pozytywnie na ekologię, stan zdrowia mieszkańców. Projekt początkowo zakłada budowę 10 punktów wypożyczalni, w każdym punkcie zamontowanych będzie ok. 15 rowerów. W kolejnych latach będzie możliwość rozbudowania sieci o kolejne punkty wypożyczalni.Na rynku istnieje kilka firm zajmujących się całym systemem wypożyczalni rowerów (od budowy stacji, dostarczania rowerów, licencji komputerowej, uruchamiania centrum kontaktu, portali internetowego itp.). Druga możliwość zakłada budowę całej sieci przez Władze Miasta, a cały dochód z wypożyczalni przeznaczony byłby na obsługę stacji rowerowych oraz systemu. należy podkreślić, że rowery miejskie są idealnym miejscem na reklamę, a zyski z umieszczonych na rowerach reklam zasilałyby budżet miasta.Rowery miejskie będą promować miasto, służyć mieszkańcom ale również turystom odwiedzającym Tomaszów Maz., Spałę, Zalew Sulejowski, Niebieskie Źródła. Brakujące środki na budowę wypożyczalni rowerów miejskich proponuję sfinansować ze środków Unii Europejskiej. Przykładem miast, które mogą pochwalić się już wypożyczalnią rowerów miejskich są m.in. takie miasta jak Grodzisk Maz. Świdlik, Słupsk, Elbląg, Toruń, Opole. Rower miejski stanowi uzupełnienie komunikacji miejskiej oraz promuje zdrowy tryb życia. Łączny koszt projektu to 1.200.000 zł w tym 400.000 zł ze środków budżetu obywatelskiego, pozostała kwota ze środków Unii Europejskiej.

Szacunkowy koszt: 400 000.00 zł

TBO/32/2017

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Ośrodek dla osób bezdomnych

Projekt powstał w odpowiedzi na narastający od wielu lat problem z brakiem miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w naszym mieście, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Brak większej ilości miejsc w obecnym ośrodku generuje widoczną liczbę osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej. Rozbudowa ośrodka, utworzenie nowych miejsc przyczyni się do zmniejszenia liczby osób bezdomnych pozostających bez schronienia gwarantującego ochronę zdrowia i życia , których sytuacja wskazuje na potrzebę zapewnienia pomocy w tym zakresie. Zwiększenie liczby miejsc zapewni stworzenie odrębnej sali dla kobiet i zapewnienie im pomocy. Ośrodek nastawiony będzie na udzielenie wsparcia duchowego, udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i prawnej; udzielanie pomocy materialnej (nocleg, wyżywienie, odzież, itp.); wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym prowadzenie działalności leczniczej. Występowanie w imieniu bezdomnych w obronie należytych im praw. Organizowanie pracy dla osób bezdomnych, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i kondycję zdrowotną; pomoc w integracji zawodowej i społecznej; prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani, prowadzenie terapii uzależnień. Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Udzielanie pomocy osobom przebywającym w zakładach karnych i opuszczającym te zakłady (pomoc postpenitencjarna). Promowanie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowia; komunikację społeczną oraz edukację w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych.

Szacunkowy koszt: 329 582.00 zł

TBO/33/2017

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Budowa kompleksu basenowego na terenie ORDN - PROJEKT ZWYCIĘSKI

Projekt dotyczy wybudowania nowego odkrytego basenu dla dzieci w ramach kompleksowego zagospodarowania działki nr 866 w obr.24. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb rehabilitacyjno - rekreacyjnych z elementami rozrywki dla podopiecznych ORDN oraz mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, szczególnie najmłodszych dzieci. Realizacja projektu byłaby uzupełnieniem obecnej oferty ośrodka tj. posiadanego od 1995 roku basenu rehabilitacyjnego, który ma szerokie zastosowanie w fizjoterapii jako czynnik wspomagający proces usprawniania, a dodatkowo cieszącego się ogromnym zainteresowaniem w okresie letnim ze strony mieszkańców miasta.Projekt generuje liczne korzyści społeczne, do których należą m. in.:• profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży,• aktywne formy spędzania czasu wolnego,• poprawa stanu zdrowia najmłodszych,• walka z nadwagą i otyłością u dzieci.Warto zauważyć, iż większość dzieci uwielbia zabawy w wodzie, dlatego też zajęcia na basenie wydają im się znacznie ciekawsze niż inne formy zajęć ruchowych. Co więcej, pływanie wskazane jest nawet dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uprawiać innych sportów. Jest ono również dobrym rozwiązaniem w przypadku dzieci borykających się z problemem nadwagi i otyłości.Jedną z ważniejszych zalet składanej propozycji projektu jest z całą pewnością element integracji społecznej jako partnerstwa we współdziałaniu i współuczestnictwie, likwidacja barier między dziećmi niepełnosprawnymi, a zdrowymi, a nade wszystko rodzinnego wypoczynku w urokliwym i absolutnie wyjątkowym miejscu, w którym tomaszowskie rodziny w radosnej atmosferze i w pełni bezpiecznie mogłyby spędzić swój letni wolny czas.Budowa basenu będzie stanowiła uzupełnienie publicznej oferty turystyczno – rekreacyjnej, w szczególności przyczyni się do podejmowania aktywności związanej z integracją. Projekt nie przewiduje żadnych barier architektonicznych ani ograniczeń, jest skierowany do wszystkich bez względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne czy niepełnosprawności.Proponowana inwestycja obejmuje budowę niecki basenowej o powierzchni około 220 m2, głębokości od 0,10 do 1,30 m, o nieregularnym kształcie wraz z kolorowymi atrakcjami - zabawkami wodnymi. Basen dostosowany będzie również dla osób niepełnosprawnych. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do rozwoju miasta, a przede wszystkim do rozwoju jedynej budżetowej placówki w województwie łódzkim specjalizującej się od 22 lat w kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców.

Szacunkowy koszt: 399 116.00 zł

TBO/34/2017

Charakter / rodzaj projektu: lokalny

Niebrowska strefa rekreacyjno-integracyjna

Projekt "Niebrowska strefa rekreacyjno-integracyjna" zakłada zagospodarowanie wolnej przestrzeni osiedla, celem stworzenia infrastruktury przeznaczonej do rekreacyjnego uprawiania sportu, rozrywki oraz miejsca towarzyskich spotkań, wzorowanego na modelu skandynawskim.Strefa ma przyczynić się do polepszenia więzi sąsiedzkich. Różnorodność obiektów i urządzeń, które będą znajdowały się w Strefie pozwoli zarówno na integrację intelektualną jak i sportową. W skład strefy będą wchodziły: boisko do siatkówki plażowej, kort do tenisa ziemnego, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki oraz wiata pod którą znajdować się będą stoły i ławy, mogące służyć zarówno do rozgrywania gier planszowych jak i innych sposobów integracji np. konsumpcji dań przyrządzonych na stojącym nieopodal stanowisku grillowym.Pierwszym z dwóch głównych założeń jest stwarzanie jak największej możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.Strefa ma być alternatywą dla coraz większego uzależnienia od internetu i spędzania wolnego czasu w wirtualnym świecie.Drugim zadaniem jest stworzenie przestrzeni do integracji mieszkańców "Niebrowa". Zależy nam na tym, aby Strefa ta była miejscem zacieśniania więzi sąsiedzkich, które z kolei mają wielki wpływ na budowanie postaw obywatelskich.

Szacunkowy koszt: 150 000.00 zł

TBO/35/2017

Charakter / rodzaj projektu: ogólnomiejski

Dokumentacja projektowo-techniczna (pełna) w celu przystosowania budynku głównego Urzędu Miasta i budynków towarzyszących dla potrzeb osób niepełnopsrawnych

Celem projektu jest przygotowanie pełnego projektu wraz z pełną dokumentacją i koncepcją techniczną. Projekt obejmuje wykonanie odpowiednich podjazdów, usunięcie wskazanych w koncepcji przeszkód jak i wykonanie windy (np. zewnętrznej) w budynku głównym lub ewentualnie w budynkach towarzyszących. Projekt ma zawierać wszelkie uzgodnienia w tym uzgodnienie z konserwatorem zabytków. Projekt ma się zakończyć zezwoleniem na realizację ww. zadania. Wykonany projekt ma być podstawą do wykonania w kolejnych latach inwestycji służącej poprawie dostępności poszczególnych wydziałów dla osób niepełnosprawnych.

Szacunkowy koszt: 140 000.00 zł