plik foto id: 1402000023

Co powinieneś wiedzieć o Tomaszowskim Budżecie Obywatelskim?

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetowych. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w budżecie miasta na rok następny. BO można zatem uznać za doskonałe narzędzie partycypacyjne wspomagające proces samorządności obywatelskiej.

Czego mogą dotyczyć projekty?

Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Należy jednak pamiętać, że zadania wymagające lokalizacji powinny być wskazane na terenie, na którym miasto Tomaszów Mazowiecki może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Każdy projekt musi być poparty przez co najmniej 20 mieszkańców miasta.
Projekty zadań zgłaszane do TBO nie mogą zawierać bezpośredniego ani pośredniego wskazania podmiotu realizującego zadanie, trybu jego realizacji, a także zastrzeżonych znaków towarowych, polegać na zorganizowaniu imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, obejmować wyłącznie sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim.

Kto i w jaki sposób może głosować?

Głosować może każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania głosu na jeden projekt infrastrukturalny. Głosowanie odbędzie się tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.tomaszowskibo.pl. Głosowania można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

 • poprzez wypełnienie elektronicznej karty do głosowania oraz wpisanie kodu weryfikacyjnego otrzymanego poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego, przy czym na wpisany w aplikację do głosowania numer telefonu komórkowego można otrzymać maksymalnie 3 kody weryfikacyjne,
 • poprzez wypełnienie elektronicznej karty do głosowania oraz wpisanie numeru Karty Tomaszowianina jako potwierdzenie podanych danych,
 • bezpośrednio w wyznaczonym punkcie do głosowania znajdującym się w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (budynek C, I piętro, pokój nr 10, wejście od ul. Mościckiego).

Jakie są rodzaje projektów?

 • Projekty infrastrukturalne - w TBO 2024 przeznaczono na nie kwotę 1.200.000,00 zł. Są to projekty, które trwale zagospodarują przestrzeń oraz nadadzą jej trwałe cechy funkcjonalne lub będą dotyczyły zakupu innego środka trwałego niezbędnego do realizacji zadań publicznych miasta.
 • Projekty społeczne - w TBO 2024 przeznaczono na nie kwotę 300.000,00 zł. To projekty ukierunkowane na realną zmianę społeczną. Mogą dotyczyć działań edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych lub innych dziedzin bezpośrednio wpływających na społeczność, do której są skierowane.

Dodatkowo premiowane będą projekty, które mieszczą się w katalogu tzw. zielonych zadań i dotyczą szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, a zatem przyczynią się do poprawy środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Do katalogu tzw. zielonych zadań zalicza się w szczególności projekty w zakresie:

 1. rewitalizacji terenów zielonych np. skwerów, parków,
 2. tworzenia nowych przestrzeni zielonych, np. parków kieszonkowych,
 3. wprowadzania zielono-błękitnej infrastruktury na terenie miasta,
 4. opieki nad zwierzętami,
 5. działań edukacyjnych dotyczących ekologii i ochrony przyrody.

Jakie są kryteria weryfikacji projektów?

 • Projekty można zgłaszać w formie elektronicznego formularza wniosków dostępnego na stronie tomaszowskibo.pl lub w wersji papierowej na odpowiednim formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim lub na stronie www.tomaszowskibo.pl do 28 czerwca 2023 r.
 • Proponowane projekty muszą być zgodne z katalogiem zadań własnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego, prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Dodatkowo premiowane będą projekty, które mieszczą się w katalogu tzw. zielonych zadań i dotyczą szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, a zatem przyczynią się do poprawy środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Zgłoszone projekty nie mogą stanowić przeszkody w wykonaniu innych zadań realizowanych lub planowanych przez miasto Tomaszów Mazowiecki.
 • Projekty mogą być realizowane wyłącznie z wykorzystaniem terenów, na których miasto Tomaszów Mazowiecki może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.
 • Wartość zgłoszonych projektów nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dany rodzaj projektów.
 • Projekt musi być poparty wymaganą liczbą mieszkańców miasta, bez względu na wiek.
 • Realizacja projektów powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.

Nie wiesz jak napisać wniosek lub chcesz sprawdzić jego poprawność? W przypadku wątpliwości w wypełnianiu wniosku lub też w celu sprawdzenia jego poprawności będzie można kontaktować się osobiście lub telefonicznie z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, nr tel. 44 724 23 11:

 • infrastruktura miejska:  wew. 525, 573, 568
 • rewitalizacja miasta, rozwój miasta:  wew. 557
 • własność gruntów: wew. 621
 • edukacja: wew. 579
 • sprawy społeczne: wew. 574, 575, 576
 • kultura, turystyka, sport: wew. 555, 577
 • tereny zielone: ZDiUM tel. 44 710 57 42  wew. 33
 • ekologia, ochrona środowiska: wew. 536, 642

Wszelkie sprawy można również zgłaszać e-mailem: tbo@tomaszow-maz.pl