II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

V Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Co powinieneś wiedzieć o Tomaszowskim Budżecie Obywatelskim?
 • Co to jest budżet obywatelski?
  Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetowych. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w budżecie miasta na rok następny. BO można zatem uznać za doskonałe narzędzie partycypacyjne wspomagające proces samorządności obywatelskiej.
 • Czego mogą dotyczyć projekty?
  Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Należy jednak pamiętać, że zadania wymagające lokalizacji powinny być wskazane na terenie, na którym miasto Tomaszów Mazowiecki może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Każdy projekt musi być poparty przez co najmniej 20 mieszkańców miasta.
  Projekty zadań zgłaszane do TBO nie mogą zawierać bezpośredniego ani pośredniego wskazania podmiotu realizującego zadanie, trybu jego realizacji, a także zastrzeżonych znaków towarowych, polegać na zorganizowaniu imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, obejmować wyłącznie sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim.
 • Kto i w jaki sposób może głosować?
  Głosować może każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania po jednym głosie na projekt infrastrukturalny i projekt społeczny. Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej oraz papierowej w wyznaczonych punktach do głosowania, wskazanych co najmniej 7 dni wcześniej. Głos będzie uznany tylko wtedy, gdy zostanie złożony na odpowiednim druku papierowym albo za pośrednictwem systemu elektronicznego. Należy wybrać tylko jedną formę głosowania.
Jakie są rodzaje projektów?
 • Projekty infrastrukturalne - W TBO 2020 przeznaczono na nie kwotę 1.200.000,00 zł. Są to projekty, które trwale zagospodarują przestrzeń oraz nadadzą jej trwałe cechy funkcjonalne lub będą dotyczyły zakupu innego środka trwałego niezbędnego do realizacji zadań publicznych miasta.
 • Projekty społeczne - W TBO 2020 przeznaczono na nie kwotę 300.000,00 zł. To projekty ukierunkowane na realną zmianę społeczną. Mogą dotyczyć działań edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych lub innych dziedzin bezpośrednio wpływających na społeczność, do której są skierowane.
Jakie są kryteria weryfikacji projektów?
 • Projekty można zgłaszać w formie elektronicznego formularza wniosków dostępnego na stronie tomaszowskibo.pl lub w wersji papierowej na odpowiednim formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim lub na stronie www.tomaszowskibo.pl do 29 marca 2019 r.

 • Proponowane projekty muszą być zgodne z katalogiem zadań własnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego, prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Zgłoszone projekty nie mogą stanowić przeszkody w wykonaniu innych zadań realizowanych lub planowanych przez miasto Tomaszów Mazowiecki.

 • Projekty mogą być realizowane wyłącznie z wykorzystaniem terenów, na których miasto Tomaszów Mazowiecki może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

 • Wartość zgłoszonych projektów nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dany rodzaj projektów.

 • Projekt musi być poparty wymaganą liczbą mieszkańców miasta, bez względu na wiek. Należy jednak pamiętać, że osoby niepełnoletnie powinny uzyskać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w głosowaniu.

 • Realizacja projektów powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.

 

Nie wiesz jak napisać wniosek lub chcesz sprawdzić jego poprawność?

W przypadku wątpliwości w wypełnianiu wniosku lub też w celu sprawdzenia jego poprawności będzie można kontaktować się osobiście lub telefonicznie z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Miasta, nr tel. 44 724 23 11:

 • infrastruktura miejska: Urszula Koziorowska / wew. 268
 • rewitalizacja miasta: Anna Przybyłkowicz / wew. 257
 • własność gruntów: Mariusz Rybiński / wew. 321
 • edukacja: Justyna Trojak / wew. 279
 • polityka społeczna: Wanda Rybak / wew. 274
 • kultura, turystyka, sport: Małgorzata Śmiechowicz / wew. 255
 • tereny zielone: Agata Przysuszyńska / 44 710 57 42  wew. 33

Wszelkie uwagi można również zgłaszać e-mailem:
tbo@tomaszow-maz.pl

zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE