II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Zgłoszone projekty w edycji 2020

Poniżej znajduje się lista złożonych projektów zebrana w V Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Lista jest aktualizowana.

Logo
TBO/1/2019
Dron do badania zanieczyszczeń powietrza i walki ze smogiem - WYCOFANY (nie podlega głosowaniu)

Zakup drona z oprogramowaniem służącym do badania zanieczyszczeń powietrza pomoże naszemu miastu w zlokalizowaniu miejsc szczególnie groźnych dla życia i zdrowia mieszkańców.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Wycofany

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:
Pełnomocnik złożył pismo o wycofaniu zgłoszonego projektu.

Logo
TBO/2/2019
Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych

Głównym założeniem projektu jest zachęta mieszkańców do ruchu, aby rozwijać sprawność fizyczną poprzez jazdę na rowerze i piesze wędrówki. Celem projektu jest pokazanie mieszkańcom naszej urokliwej dzielnicy, jaką jest BORKOWIZNA, wywodząca się z pięknych siedlisk przyrodniczych i rozlewisk rzecznych, gdzie odbywają się niezwykłe ptasie spektakle.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/3/2019
Przez zabawę i ruch do wiedzy

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przyczyni się do podniesienia atrakcyjności nowo powstałej placówki i będzie miejscem kreatywnej i bezpiecznej zabawy, pozwalającej na poprawę kondycji i wzrost aktywności fizycznej dzieci.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/4/2019
Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, albo my wygramy, albo oni

Projekt ma na celu poprawę istniejącej infrastruktury sportowej na terenie bocznego boiska Stadionu Miejskiego im. Braci Gadajów przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim. Mając na uwadze zwiększone zainteresowanie dzieci i młodzieży uprawianiem sportu i trenowaniem najbardziej popularnej dyscypliny, jaką jest piłka nożna, zauważamy potrzebę poprawy warunków treningowych dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny oraz dla sportowców obecnie korzystających z obiektu stadionu.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/5/2019
Tomaszowski Fundusz Małych Grantów

Odbiorcami projektu będą grupy nieformalne składające się z mieszkańców miasta (w tym osoby pełnoletnie), które za pośrednictwem organizacji pozarządowych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć lokalnych. Celem niniejszego projektu jest stworzenie narzędzia finansowania niewielkich przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego, które w chwili obecnej nie mają przebicia w budżecie obywatelskim, a jednak są bardzo ważne dla mieszkańców.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/6/2019
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6 A

Przedszkole nr 20 położone jest na terenie dużego osiedla mieszkaniowego. Otoczone jest terenem zielonym, ocienionym drzewami, z miejscem na duży plac zabaw. Z uwagi na liczbę przedszkolaków i dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi z grupy integracyjnej, obecne wyposażenie ogrodu jest niewystarczające.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/7/2019
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Polnej 10, 12, 14, 14A, Jerozolimska 11/15 wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestycja polegać będzie na wymianie nawierzchni ciągu pieszego ze względu na zły stan techniczny, co utrudnia poruszanie się przede wszystkim osobom starszym.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/8/2019
Centrum sportowo-rekreacyjne AKTYWNA DWUNASTKA – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap

Szkoła Podstawowa nr 12 dysponuje kompleksem boisk ORLIK. Nie posiada zaplecza lekkoatletycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnej i mieszkańców pobliskich osiedli, dysponując terenem do zagospodarowania o pow. 5350 m² wokół boisk ORLIK, przewiduje się wybudowanie okólnej bieżni o nawierzchni poliuretanowej, długości ok. 300 m z przedłużoną prostą 100 m, skocznią w dal i rzutnią.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/9/2019
Siłownia zewnętrzna i ścianki wspinaczkowe na Baśniowej

Projekt zakłada budowę czterech bulderingowych ścianek wspinaczkowych o zróżnicowanych wysokościach wynoszących od 1 do 3 m. Proponowane ścianki to wolnostojące bryły z przygotowanym bezpiecznym amortyzującym podłożem. W projekcie zaplanowano także montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów zabawowych dla najmłodszych (to zakres projektu TBO/21/2019). Takie zagospodarowanie terenu to alternatywa spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/10/2019
Utwardzenie przejścia/ścieżki pieszej miedzy ul. Piaskową i ul. Główną - NEGATYWNIE ZWERYFIKOWANY (nie podlega głosowaniu)

Wspomnianą ścieżkę należy utwardzić częściowo kostką, a częściowo płytami typu Yomb. W ciągu ścieżki znajdują się schody wraz ze zjazdem dla wózków i rowerów, a także mostek, który też trzeba odnowić remontując barierki ochronne. Wzdłuż przejścia na odcinku od ulicy Piaskowej do zejścia przy rzece Czarnej należy ustawić dużej mocy lampy solarne – 8 szt., 4 ławki i 2 kosze na śmieci.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:
Zgłoszony projekt jest zlokalizowany w większości na terenach PKP. Minister Inwestycji i Rozwoju decyzją znak DO.2.6610.735.2016.EW IK:899721 z dnia 25 października 2018 roku uchylił decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. znak GN-II./SP.V./OZ.PT.III.7224-2/61/99/KZ dot. nabycia z mocy prawa z dniem 27 października 2000 r. przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, położonego w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 3 oznaczonego jako działka nr 1/12 o pow. 17,4595 ha oraz nieodpłatne nabycie prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na tym gruncie. Działka nr 1/12 położona w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie 3 o powierzchni 17,4595 ha uległa podziałowi na działki nr 1/15 o powierzchni 7,6109 ha, nr 1/16 o powierzchni 0,1451 ha, nr 1/19 o powierzchni 0,5870 ha i nr 1/20 o powierzchni 9,1220 ha. Podział ten wynika z mapy sytuacyjnej do celów prawnych wpisanej do ewidencji zasobu powiatowego w dniu 10 grudnia 2008 roku nr 011.003-55/2008. Następnie zgodnie z mapą sytuacyjną z projektem podziału nieruchomości wpisaną do ewidencji zasobu powiatowego w dniu 12 listopada 2010 roku nr 011.003-68/2010 działka nr 1/20 o powierzchni 9,1220 ha podzielona została na działki nr 1/26 o powierzchni 8,8399 ha i nr 1/27 o powierzchni 0,2821 ha. Natomiast z działki 1/15 o powierzchni 7,6109 ha powstały działki nr 1/21 o powierzchni 1,0018 ha i nr 1/22 o powierzchni 6,6091 ha zgodnie z mapą sytuacyjną nr 011.003-56/2009 zaewidencjonowaną w dniu 9 stycznia 2009 roku. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że dotychczasowe rozmowy z Urzędem Wojewódzkim reprezentującym Skarb Państwa i Wodami Polskimi pozwoliły ustalić, że do czasu oficjalnego uregulowania stanu prawnego użytku wód płynących stanowiącego rzekę Czarną (działka 1/19 w obrębie nr 3), nie będzie możliwe uzyskanie zgody na prowadzenie działań inwestycyjnych na przedmiotowym terenie. Należy również zauważyć, że na ten moment zgody wydane przez PKP dla działki 1/22 stanowiącej dotychczas tereny kolejowe, w związku z uchyleniem decyzji przekazującej ją na rzecz PKP, stały się nieaktualne. Biorąc powyższe pod uwagę niemożliwe jest uzyskanie zgód na realizację inwestycji i zakończenie prac związanych z utwardzeniem przejścia/ścieżki pieszej między ul. Piaskową i ul. Główną w obowiązującym dla projektów zgłoszonych do TBO terminie jednorocznym.

Logo
TBO/11/2019
HAUpark - park zabaw z psami

HAUpark” to miejsce aktywnego wypoczynku ludzi i psów. To miejsce gdzie psy będą mogły swobodnie bawić się ze swoimi właścicielami i innymi psami. Będzie wyposażony w tor przeszkód dla psów (tuba, równoważnia, kładka, obręcz do przeskoków, słupki do slalomu, platforma,), toaletę dla psów (ok. 9 mkw. wysypanych piachem), torebki i kosz na psie odchody, źródło wody, ławki, altankę i tablicę z regulaminem.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/12/2019
Od świtu do zmierzchu w Szkole Podstawowej nr 14 - NEGATYWNIE ZWERYFIKOWANIU (nie podlega głosowaniu)

Celem projektu jest stworzenie miejsca do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku dla uczniów SP 14, ich rodziców- mieszkańców osiedla, wykorzystując pas zieleni przy boisku oraz miejsce po byłym placu zabaw.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:
W związku z wprowadzoną zmianą w 2018 roku w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 40 ust. 3) „odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1”. Powyższy zapis świadczy o tym, iż odmiennie do poprzednich wytycznych, każdy plac zabaw (wcześniej tylko te przy budynkach wielorodzinnych), boisko i miejsce rekreacyjne należy planować z zachowaniem odpowiedniej odległości. Biorąc pod uwagę, iż teren wskazany do realizacji zadania, dotyczącego stworzenia miejsca rekreacji w formie placu zabaw nie spełnia wymogów określonych w § 40 ust. 3 ww. Rozporządzenia, nie jest możliwe zarekomendowanie projektu nr TBO/12/2019 do realizacji.

Logo
TBO/13/2019
ZIELONO MI! – wertykalne przystanki i ławki solarne jako element małej architektury w przestrzeni miejskiej

Z roku na rok coraz wyraźniej odczuwamy zmiany klimatu. Przestrzenie miejskie, mocno zabudowane, są na nieszczególnie wrażliwe. Wszyscy odczuwamy podwyższoną temperaturę w upalne letnie dni w centrum miasta. Zaproponowane rozwiązanie jest wyjściem naprzeciw innowacyjnym rozwiązaniom ekologicznym, które będą łagodziły zbyt wysokie temperatury, ale poprawiały także jakość środowiska naturalnego.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/14/2019
SPORTOWO-REKREACYJNY ZAKĄTEK – plac zabaw dla małych i dużych

Sportowo-rekreacyjny zakątek stanie się alternatywą dla niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży, miejscem integracji społeczności lokalnej, a rodzicom umożliwi spędzanie czasu wraz ze swoimi dziećmi.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/15/2019
Przystosowanie parku Michałówek do potrzeb najmłodszych i najstarszych mieszkańców dzielnicy

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców dzielnicy „Michałówek”, zapewnienie miejsca rekreacji osobom pragnącym spędzać czas na świeżym powietrzu w otoczeniu piękna przyrody. Park „Michałówek” został zrewitalizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, jednakże zabrakło w nim miejsca dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/16/2019
MŁODZI RATOWNICY

Młodzi Ratownicy to program szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowany do ok. 5.000 uczniów szkół podstawowych. Program realizowany w atrakcyjnej, multimedialnej formule, prowadzony będzie na terenie szkół podlegających miastu Tomaszów Mazowiecki.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/17/2019
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. BGW 17/19, BGW 21/23 wraz z zagospodarowaniem terenu

Proponowana inwestycja będzie służyć mieszkańcom miasta. Jest to teren w centrum miasta często użytkowany przez mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu polegać będzie na wykonaniu powierzchni utwardzonych ze względu na zły stan techniczny. Ponadto pomiędzy blokami BGW 17/19 a BGW 21/23 planowane jest zagospodarowanie terenów zielonych poprzez elementy małej architektury oraz wykonanie stosownych nasadzeń.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/18/2019
Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego i parkingu przy ul. Topolowej 4,6,8, Akacjowej 4,7,8, oraz terenu pomiędzy Zagajnikową i Akacjową 10

Inwestycja ma służyć mieszkańcom osiedla. Modernizacja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwi ich przemieszczanie. Obecny stan chodników jest zły. Płyty chodnikowe są połamane i nierówne, stanowią zagrożenie szczególnie dla osób starszych i dzieci.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/19/2019
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Niskiej 33A, Niskiej 43 wraz z zagospodarowaniem terenu celem utworzenia miejsc postojowych

Wymiana nawierzchni istniejących ze względu na zły stan techniczny oraz wykonanie utwardzeń miejsc nieutwardzonych celem uzyskania miejsc postojowych. Zagospodarowanie terenu ma służyć mieszkańców osiedla ze względu na ciasną infrastrukturę.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/20/2019
Tor rowerowy PUMPTRUCK

Głównym założeniem toru rowerowego typu PUMPTRACK jest doskonalenie techniki jazdy w terenie. Walory rozrywkowe i rozwojowe są drugoplanowe. Tor taki przeznaczony jest dla użytkowników rowerów, łyżworolek, hulajnóg czy deskorolek.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/21/2019
Siłownia zewnętrzna BAŚNIOWA 2 - POŁĄCZONY Z PROJEKTEM TBO/9/2019 (nie podlega głosowaniu)

Projekt zakłada rozszerzenie przestrzeni kreatywności fizycznej obecnie istniejącego przy dawnej "Baśniowej" o dodatkowe elementy: siłowni plenerowe, ławeczki oraz mały zestaw zabawowy dla dzieci ze ścianką wspinaczkową.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Połączony z innym projektem

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:
Niniejszy projekt, z uwagi na zbliżony zakres merytoryczny i wskazanie tej samej lokalizacji, został połączony z projektem nr TBO/9/2019, który obecnie nosi tytuł "Siłownia zewnętrzna i ścianki wspinaczkowe na Baśniowej". Głosując na projekt TBO/9/2019 popieracie Państwo jednocześnie projekt TBO/21/2019.

Logo
TBO/22/2019
Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim

Celem projektu jest pobudzenie do aktywności fizycznej i artystycznej dorosłych i dzieci we współpracy środowiska lokalnego czyli szkolnego i senioralnego. Na bazie poprzedniego projektu szacuje się udział w projekcie ok. 200 osób.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/23/2019
SZAFIROWY PARK

Chcemy ożywić ten najsmutniejszy park w mieście. Duża ilość drzew, to powód dla którego tylko wiosenne kwiaty mają szansę tam zakwitnąć. Później gęste korony drzew uniemożliwiają dotarcie odpowiedniej ilości światła słonecznego. Dlatego proponujemy zasadzić w parku wiosenne kwiaty – cebulice oraz wrzosy.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/24/2019
Budowa przystanku autobusowego św. Antoniego - Batalionów Chłopskich

Powstanie przystanku jest odzwierciedleniem wieloletnich starań mieszkańców osiedla u zbiegu ulic św. Antoniego i Mazowieckiej. Od lat funkcjonują oni wyłącznie z jednym przystankiem, z którego autobusy odjeżdżają w stronę centrum miasta. W drodze powrotnej pasażerowie muszą pokonywać nierzadko po kilkaset metrów.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

Logo
TBO/25/2019
PODSTAWÓWKI IDĄ DO KINA. Uczymy sztuki kompromisu i zaszczepiamy kulturę u najmłodszych! - WYCOFANY (nie podlega głosowaniu)

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do kina. Celem projektu jest stworzenie więzi między uczniami, nauka podejmowania decyzji, wypracowanie kompromisu i edukacja kulturalna. Zapatrzeni w ekrany komórek, w dobie mediów społecznościowych często zapominamy, że obok nas jest drugi człowiek.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Wycofany

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:
Pełnomocnik złożył pismo o wycofaniu zgłoszonego projektu.

Logo
TBO/26/2019
SPRAWDZAMY, KTO NAS TRUJE. Badania 100 próbek popiołu z pieców

Jako świadomi obywatele Tomaszowa chcemy wspierać działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Tomaszów znajduje się na 1 miejscu w Polsce pod względem zachorowań na nowotwory, dlatego z całą mocą trzeba powiedzieć NIE trucicielom.

Rekomendacja projektu o dopuszczeniu do głosowania: Dopuszczony (pozytywnie zweryfikowany)

zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE