II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2017

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w II Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/5/2016 - Kąpielisko "Bajorka-Kaczka" wraz z wyposażeniem przeznaczonym do celów rekreacyjnych dla mieszkańców Tomaszowa

Opis projektu:

Miejsce to ma służyć mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego w celach rekreacyjnych na obrzeżach miasta, blisko lasu. W miejscu tym istnieje zbiornik wodny. teren działki nie jest terenem zalewowym. obiekty proponowane do ustawienia na tej działce mieszczą się w ramach określenia - elementy małej architektury. Miejsce to po realizacji będzie bardzo dobrze spełniało swoje zadanie (wypoczynek i rekreacja) dla mieszkańców Tomaszowa - w ciszy i daleko od miejskiego zgiełku.

Rodzaj projektu:

ogólnomiejski

Dokładny adres:

działka w ewidencji gruntów nr 157 obręb 4

Szacunkowe koszty projektu:

251300 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

Zbiornik wodny przy ul. Piaskowej i Luboszewskiej

Opis lokalizacji:

Zbiornik wodny przy ul. Piaskowej i Luboszewskiej

Rejon zamieszkania:

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Nieruchomość wskazana do realizacji projektu Kąpieliska znajduje się na obszarze, dla którego Rada Miejska przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowywanym projektem planu działka objęta wnioskiem przeznaczona jest przede wszystkim pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług. Dodatkowo wzdłuż rzeki Lubochenki planowany jest pas zieleni stanowiący obudowę biologiczną tej rzeki. Również tereny w sąsiedztwie omawianej nieruchomości przeznaczone są w projekcie planu pod zabudowę produkcyjną i usługową. Przeznaczenie ww. terenów pod funkcję produkcyjną wynika m. in. z faktu, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wskazanymi w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego nieruchomość wskazana do realizacji projektu Kąpieliska znajduje się w strefie usługowo – przemysłowej (tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej). Dodatkowo, zgodnie ze sporządzonym (na potrzeby opracowywanego planu miejscowego) opracowaniem ekofizjograficznym, tereny te mają niską przydatność dla funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej z uwagi na konflikt przestrzenny z obiektami produkcyjnymi oraz z uwagi na niski poziom stanu jakości powietrza.

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE