II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2017

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w II Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezentowane projekty będą podlegały ocenie.

Nazwa:

TBO/22/2016 - Budowa parkingu przy ulicach Boh.14-tej Brygady i Armii Krajowej

Opis projektu:

Parking powstałby między ulicami Mościckiego, Boh.14-brygady i Armii Krajowej. Planowanych jest 12 miejsc parkingowych w zatoczce wzdłuż ulicy Boh.14-tej Brygady - wymiary 30 m x 5 m i 28 miejsc, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, na znajdującym się obok trawniku - wymiary 40 m x 5 m i 35 m x 5 m. Budowa wymagałaby wycięcia 5 drzew i 1 krzewu. Parking zostałaby wyłożony kostką, posiadałby ograniczniki parkowania i podłączony byłby do kanalizacji deszczowej. Stworzenie w tej okolicy nowych miejsc parkingowych jest konieczne, bo samochodów ciągle przybywa. Inwestycja ta służyłaby uczniom I Liceum Ogólnokształcącego, mieszkańcom 7 bloków przy ul. Małkowskich i 2 bloków przy ul. Armii Krajowej, pracownikom i petentom ZUS-u, uczestnikom imprez masowych w parku „Solidarności”, a nawet pracownikom Urzędu Miasta,bo to przecież blisko.

Rodzaj projektu:

lokalny

Dokładny adres:

ul. Boh. 14-tej Brygady i Armii Krajowej

Szacunkowe koszty projektu:

147225 zł (brutto - wartość podana przez zgłaszającego)

Lokalizacja:

ul. Boh. 14-tej Brygady i Armii Krajowej

Opis lokalizacji:

ul. Boh. 14-tej Brygady i Armii Krajowej

Rejon zamieszkania:

Rejon 4

Rekomendacja / Odrzucenie:

Odrzucony (negatywnie zweryfikowany)

Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi:

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego zatwierdzonym uchwałą nr LI/445/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2009 r., teren wskazany do realizacji projektu znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznych układów przestrzennych. Studium określa, że w ww. strefie ochrony konserwatorskiej ochronie winny podlegać: układ urbanistyczny, w tym: sieć uliczna, linie regulacyjne ulic, osie kompozycyjne, dominanty architektoniczne, akcenty historyczne, charakter pierzei, wysokość i skala zabudowy oraz zabudowa tradycyjna. Zgodnie ze Studium strefa ochrony konserwatorskiej stanowi obszar wymagający rehabilitacji którą należy realizować m.in. przez zagospodarowywanie nowych terenów nadając im wyższe niż dotychczas standardy poprzez formułowanie obowiązujących i ściśle określonych zasad zabudowy oraz wprowadzanie zieleni wysokiej o określonych walorach. Teren wskazany do realizacji projektu to teren w większości pokryty zielenią w tym zielenią wysoką. Teren ten stanowi kontynuacje ciągu terenów zieleni usytuowanych między zabudową wielorodzinną a ulicą Bohaterów 14-tej Brygady. W związku z powyższym zieleń znajdująca się na przedmiotowym terenie tworzy ład przestrzenny. Analizując zapisy Studium dotyczące ww. strefy ochrony konserwatorskiej stwierdzono, że nowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu powinno mieć wyższy standard niż dotychczasowe. Zatem w przypadku zagospodarowywania przedmiotowego terenu nową zabudową powinna to być zabudowa nawiązująca do historycznej zabudowy usytuowanej przy ulicy Mościckiego. Wskazane jest również wprowadzenie zieleni wysokiej o określonych walorach. W związku z powyższym stwierdzono, że lokalizacja parkingu nie podniesie standardu obecnego zagospodarowania terenu oraz uszczupli powierzchnie terenów zieleni co jest sprzeczne z kierunkami polityki przestrzennej miasta określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

ilustracja 1
Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE