II Edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Archiwum 2016

Poniżej znajdują się szczegóły złożonego projektu w I Edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa:

TBO/43/2015 - PARK NIEBROWSKI - PRZESTRZEŃ PUBLICZNA KSZTAŁTOWANA Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW

Opis:

Projekt dotyczy trzech etapowych działań w ramach całościowego przekształcania przestrzeni położonej w obszarze Niebrowa w wielofunkcyjny park. Podstawą jest wizja wypracowana przez młodzież w efekcie warsztatów edukacji architektonicznej w Zespole Szkół nr 4 w 2014/15 r.

Rodzaj projektu:

projekt ogólnomiejski

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki, centralna przestrzeń Osiedla Obrońców Tomaszowa z 1939r., czyli Niebrowa, która ze względu na umiejscowienie w tym rejonie placówek o charakterze ogólnomiejskim nadaje projektowi status ponadlokalny. Znajdują się tu: Zespół Szkół nr 4

Opis projektu:

projekt dotyczy trzech etapowych działań w ramach całościowego przekształcania przestrzeni położonej w obszarze Niebrowa w wielofunkcyjny park. Podstawą jest wizja wypracowana przez młodzież w efekcie warsztatów edukacji architektonicznej w Zespole Szkół nr 4 w 2014/15 r. Działania przewidziane na rok 2016: 1. Zmiany w obrębie dziedzińca szkolnego - dla uzyskania atrakcyjnego wielofunkcyjnego wnętrza urbanistycznego, którego adresatami są zarówno społeczność szkolna jak mieszkańcy Tomaszowa, którzy będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w przestrzeni łączącej szkołę z otoczeniem; 2. Realizacja miasteczka ruchu drogowego pomiędzy basenem a Ośrodkiem Kultury Tkacz, jako części przyszłej kompozycji parkowej; 3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat całej koncepcji Niebrowskiego Parku. W konsultacje zostanie zaangażowana Młodzieżowa Rada Miasta. Co będzie okazją wyposażenia członków Młodzieżowej Rady Miasta w profesjonalne narzędzia socjologiczne służące efektywnej partycypacji społeczności w kształtowaniu otoczenia.

Uzasadnienie:

celem koncepcji Niebrowskiego Parku jest rozwinięcie potencjału miejsca w powiązaniu z istniejącymi tu funkcjami: mieszkaniowymi, edukacyjnymi, społeczno-kulturalnymi, sportowymi. Propozycje zagospodarowania dziedzińca szkolnego oraz budowy miasteczka rowerowego są konkretnymi elementami już prowadzonej w Zespole Szkół nr 4 pracy, która łączy powszechną edukację architektoniczną z angażowaniem dzieci i młodzieży w procesy współkształtowania otoczenia. Opieka merytoryczna przedstawicieli warszawskich uczelni: st. wykł. mgr inż. architekt Dariusz Śmiechowski (Akademia Sztuk Pięknych), kierownik tematu badawczego "Polski krajobraz kulturowy. Tożsamość, dialog z otoczeniem, architektura zrównoważona, dr hab. Beata Gawryszewska (Szkoła Wyższa Gospodarstwa Wiejskiego), pozwala mieć nadzieję, że będzie to doskonale przygotowany i zrealizowany pod względem architektonicznym projekt. Zaś udział Miłosza Uklei - socjologa, doktoranta w Instytucie Socjologii UW, p.o. dyrektora Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zapewni prawdziwie obywatelski charakter. Zmiany w obrębie dziedzińca szkolnego umożliwią: - czytelny podział dziedzińca na strefy: wygodnego wejścia do szkoły (z dostępnością dla osób niepełnosprawnych), rekreacyjną, komunikacyjną (m.in. z parkingiem rowerowym), zieleni (poprawiającej mikroklimat i walory estetyczne); - spożywanie śniadania w wygodnych warunkach na zewnątrz, z optymalnym wykorzystanie miejsc dziedzińca w stosunku do stron świata (sprzyja to efektywnej rekreacji, wpływa pozytywnie na samopoczucie i w efekcie na całość procesu nauczania); - wykorzystywanie dziedzińca dla spotkań społeczności szkolnej a także integracji ze społecznością osiedla i miasta (w ramach otwartych wydarzeń kulturalnych); - prowadzenie zajęć lekcyjnych na zewnątrz. Realizacja miasteczka ruchu drogowego umożliwi: - zagospodarowanie w sposób spełniający ważną potrzebę społeczną fragmentów terenu dotychczas pozostawionego bez określonej funkcji i formy przestrzennej; - poprawę kompetencji dzieci i młodzieży (na skalę lokalną i ponadlokalną) związanych z udziałem w ruchu drogowym; - wzmocnienie współpracy podmiotów współodpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sprawy wychowania i rozwoju młodzieży (władze samorządowe – w tym Rada Miasta oraz Młodzieżowa rada Miasta, organizacje pozarządowe, Policja, która jest tu podmiotem konsultującym); - powiązanie z potencjalną infrastrukturą rowerową w tej części miasta; - atrakcyjne rozwiązanie krajobrazowe stanowiące inspirację do kontynuacji prac nad rozwinięciem kompozycji całego parku. Zagospodarowanie terenu i jego monitoring poprawi także bezpieczeństwo wskazanego rejonu. Celem zaangażowania Młodzieżowej Rady Miasta w całościowo traktowany proces planowania parku jest profesjonalne przygotowanie tej instytucji do pełnienia roli partnera Urzędu Miasta w zakresie zasięgania opinii mieszkańców, w szczególności prowadzenie konsultacji z rówieśnikami ale także z innymi grupami wiekowymi. Dzięki zaangażowaniu Młodzieżowej Rady nastoletni mieszkańcy Tomaszowa nauczą się, jak prowadzić konsultacje dotyczące istotnych dla nich tematów (przy użyciu narzędzi socjologicznych), współpracować z władzami gminy i pełnić funkcje doradcze. W ramach przygotowania młodzieży do pełnienia tej roli przewidujemy szkolenia oraz prowadzenie konsultacji z młodzieżą w asyście doradcy (przygotowanie narzędzi do konsultacji – ankieta, wywiad, sonda, prowadzenie konsultacji oraz analiza wyników i prezentacja na forum publicznym). Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Miasta Tomaszów Mazowiecki; patrz: Domena 2.: Zrewitalizowany i silny gospodarczo Tomaszów Mazowiecki. Cel operacyjny 2.: Włączanie mieszkańców w procesy rewitalizacyjne oraz budowa świadomości estetyki przestrzeni publicznej. (patrz str. 53). Realizacja projektu miejskiego będzie katalizatorem zmian również na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”, która już złożyła na ten temat wstępną deklarację

Szacunkowe koszty projektu:

273.500,00 zł

Ocena formalna:

pozytywna

Ocena merytoryczna:

pozytywna

Lokalizacja na mapie:
zgłoś swój pomysł

Zdecyduj jak wydać 1,5 miliona!

czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE